مقاومت

مقاومت یک جزء الکتریکی دو ترمینالی پسیو است که مقاومت الکتریکی را به عنوان یک عنصر مدار اعمال می کند.